Πολιτική Μελών

Πολιτική συμμετοχής στον HCCMA

Έτος Συμμετοχής στον HCCMA

Ως έτος χρήσης της ιδιότητας μέλους του HCCMA, ορίζεται το ημερολογιακό έτος 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου. Τα μέλη διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του HCCMA από την στιγμή της εγγραφής τους έως και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Νέες συνδρομές

Οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι μέλος του HCCMA, μπορεί να υποβάλει μια συμπληρωμένη αίτηση, συνοδευόμενη από πληρωμή για την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή. Μετά την έγκριση της αίτησης από το Δ.Σ. του HCCMA, ο αιτών θα γίνει μέλος του HCCMA.

Τα νέα μέλη μπορούν να εγγράφονται στον HCCMA ανά πάσα στιγμή.

Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια και καταβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους. Αφορά το σύνολο του έτους ανεξάρτητα με το πότε το μέλος εγγράφηκε, αποχώρησε ή διαγράφηκε.

Ανανέωση Μελών

Οι συνδρομές του HCCMA ανανεώνονται κάθε χρόνο με το πλήρες ετήσιο ποσό συμμετοχής. Τα μέλη διατηρούν την ιδιότητα Μέλος του HCCMA έως και την 31η Ιανουαρίου του νέου έτους, που είναι και ο μήνας ανανέωσης. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, κάθε μέλος πρέπει να υποβάλει την ετήσια συνδρομή μέλους του HCCMA.

Εάν μέλος του Συλλόγου καθυστερήσει για ένα χρόνο την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. από μέλος του HCCMA.

Επαναφορά της ιδιότητας μέλους

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο ελεύθερα με απλή έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσής του στο Δ.Σ., τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές. Σε περίπτωση δε που έχει καταβληθεί ήδη η ετήσια συνδρομή, αυτή δεν επιστρέφεται.

Το μέλους που έχει αποχωρήσει ή διαγραφεί λόγω της μη εκπλήρωσης οικονομικών του υποχρεώσεων μπορεί να εγγραφεί εκ νέου στο Σύλλογο μετά από έγγραφη αίτηση του και απόφαση του ΔΣ, αφού βεβαίως προηγουμένως καταβάλει το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων ποσών.

Επιστροφές χρημάτων

Καμία αποζημίωση δεν επιστρέφεται σε κανένα άτομο του οποίου η ιδιότητα μέλους του HCCMA τερματίζεται ή λήγει για οποιονδήποτε λόγο.