Προϋποθέσεις μελών

Μέλη και όροι ανήκειν στο σύλλογο

Μπορείτε να γίνετε μέλος του συλλόγου HCCMA – Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας, ως:

Τακτικό μέλος 

Ενδεικτικές Προϋποθέσεις:

 • έχετε ολοκληρώσει σχετικά πιστοποιημένα Προγράμματα coaching ή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή/και από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, χρόνου παρακολούθησης 60 ωρών
 • έχετε συμπληρώσει το (21) εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας σας
 • αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου και του Κώδικα Δεοντολογίας
 • έχετε ικανότητα για δικαιοπραξία

Προοπτική:

 • δυνατότητα συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας
 • δικαίωμα να εκλέγετε ή να εκλέγεσθαι ως μέλη των οργάνων του Συλλόγου

Μη τακτικά μέλη  

Προϋποθέσεις:

 • ενδιαφέρεστε για το coaching ή ακόμη εκπαιδεύεστε αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή σας
 • αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου και του Κώδικα Δεοντολογίας
 • έχετε ικανότητα για δικαιοπραξία

Προοπτική:

Συμμετοχή στον Σύλλογο ώς τακτικό μέλος εφόσον

 • προσκομίσετε πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσή σας

Εταιρικά μέλη    

 • είστε εταιρεία ή οργανισμός και ενδιαφέρεστε για τον θεσμό του coaching είτε σαν πάροχοι υπηρεσιών coaching είτε σαν αποδέκτες αυτού

Επίτιμα μέλη

Προϋποθέσεις

 • Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, να ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία ή στο διεθνή χώρο, στην επιστήμη και στο Σύλλογο. Προτείνονται από τα μέλη και εγκρίνονται από το ΔΣ.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν συνδρομή. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου.

Φίλοι του Συλλόγου      

 • ασχολείστε με την προσωπική σας ανάπτυξη
 • ενδιαφέρεστε για το coaching