Πρόσκληση 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας» και το δ.τ. «HCCMA»,

που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ν.Πλαστήρα 5, 12461 Χαϊδάρι) με ΑΦΜ 997018376 και ΔΟΥ Αιγάλεω και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 31860 στο
Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.10.2017.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην έκτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 27 η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00μμ, διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας zoom και
ακολουθώντας το σύνδεσμο
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-ysrjoiGd1rzSdVAweSxORpqxIWdzS7

προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022
2. Λοιπά Θέματα

Όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερα το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου
……………………….
Μαξούρα Σ. Ελένη