Πρόσκληση 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας» και το δ.τ. «HCCMA»,

που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ν.Πλαστήρα 5, 12461 Χαϊδάρι) με ΑΦΜ 997018376 και ΔΟΥ Αιγάλεω και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 31860 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.10.2017.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην έβδομη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 26η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00μμ, διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας zoom και ακολουθώντας το σύνδεσμο

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIscO6hqj4vHNCqazPF3lUei-JOXoc-8TJa

προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023

2. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

3. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής

4. Λοιπά Θέματα

Όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει το αργότερο μέχρι και τις 12/11/2023, να καταθέσουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.hccma.gr ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hccma@gmail.com και υπόψη της Γενικής Γραμματέα αυτού κ.Ειρήνης Κασωτάκη αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής τους και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, ενώ όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής ή με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Τα Μέλη του Συλλόγου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 28 και 29 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στη Γενική Συνέλευση της 26ης Νοεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, χώρο και σύνδεσμο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος

Του Διοικητικού Συμβουλίου

……………………….

Μαξούρα Σ. Ελένη