Τι κερδίζεις

Τι κερδίζεις

Χρόνο

 • Να αποκαλύψεις τα δυνατά σου σημεία, την αλήθεια, τις απαντήσεις, τις λύσεις που υπάρχουν ήδη μέσα σου

Επικοινωνία

 • Μαθαίνεις να επικοινωνείς άριστα
 • Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι

Σχέσεις

 • Μαθαίνεις να χτίζεις υγιείς σχέσεις, προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές

Αυτό-ανάπτυξη

 • Μαθαίνεις να χτίζεις καλή σχέση με τον εαυτό!
 • Αποκτάς νέες δεξιότητες

Δράση

 • Επίτευξη καλύτερης λήψης αποφάσεων
 • Διαχειρίζεσαι τα θέματα που σε απασχολούν στο «εδώ και τώρα»
 • Μένεις προσανατολισμένος στους στόχους σου

Πολύτιμος σύμμαχος στο ταξίδι αυτό ο coach, ο σύμβουλος, ο μέντορας, η μεταξύ σας σχέση, η ενεργητική ακρόαση, η συνεχής ανατροφοδότηση, η ενσυναίσθηση, τα εργαλεία που λαμβάνεις.

Ενδεικτικά οφέλη από το coaching

 • Απόκτηση δεξιοτήτων
 • Προσωπική ή επαγγελματική ενδυνάμωση/ανάπτυξη
 • Εύρεση στόχων και υλοποίηση αυτών
 • Κατανόηση και ενίσχυση δεξιοτήτων
 • Αυτοβελτίωση, αυτογνωσία
 • Αυθεντική έκφραση
 • Αναγνώριση και Αποδοχή αδυναμιών
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Οριοθέτηση
 • Προγραμματισμός
 • Οργάνωση
 • Εντοπισμός εμποδίων

Ενδεικτικά οφέλη από τη Συμβουλευτική

 • Επίλυση προβλημάτων
 • Αυτογνωσία
 • Πληροφόρηση
 • Τοποθέτηση (σε θέση εργασίας )
 • Παρακολούθηση/ παρέμβαση
 • Στήριξη
 • Διευκόλυνση / ανάπτυξη υγιών σχέσεων
 • Σωστή επικοινωνία
 • Προσαρμογή
 • Αυτοπραγμάτωση

Ενδεικτικά οφέλη από το mentoring

Για τους mentee

 • Αυξημένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
 • Επαγγελματική ανάπτυξη
 • Βελτίωση ικανότητας αναστοχασμού και επίλυσης προβλημάτων
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων συμπεριφοράς, διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας
 • Κοινωνικοποίηση

Για τους mentors

 • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Καταξίωση και αναγνώριση
 • Μάθηση μέσω του αναστοχασμού
 • Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας
 • Εμπιστοσύνη
 • Βελτίωση σχέσεων με συναδέλφους
 • Αισθήματα ικανοποίησης και περηφάνιας

Για τον οργανισμό

 • Αυξημένη σταθερότητα
 • Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του προσωπικού
 • Αυξημένη συνεργασία και απόλαυση
 • Επαγγελματική ανάπτυξη και στήριξη μεταξύ οργανισμών
 • Μείωση κόστους