Κώδικας Δεοντολογίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας έχει σκοπό να:

 • Παράσχει τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές, την ευθύνη και τα
  επιβαλλόμενα πρότυπα συμπεριφοράς όχι μόνο για όλα τα μέλη του Συλλόγου μας αλλά για όσους εργάζονται ως coaches ή μέντορες ή σύμβουλοι.
 • Υπηρετήσει ως οδηγός για τα άτομα που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους υποχρεωτικά επαγγελματίες coaches ή μέντορες ή συμβούλους αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιούν τεχνικές coaching, mentoring και συμβουλευτικής στην εργασία τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Οι coaches, σύμβουλοι, μέντορες θα:

 • διατυπώνουν με ακρίβεια (προφορικά και γραπτά) τα σχετικά με το coaching/τη συμβουλευτική/το mentoring προσόντα τους, την εξειδίκευση, εμπειρία, εκπαίδευση, πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις τους.
 • αναγνωρίζουν και θα τιμούν τις προσπάθειες και τη συνεισφορά των άλλων και θα διεκδικούν την κυριότητα μόνο του δικού τους υλικού. Επίσης κατανοούν ότι παραβίαση αυτού του προτύπου μπορεί να τα αφήσει έκθετα σε άσκηση ένδικων βοηθημάτων από τρίτους.
 • αποφεύγουν κάθε πράξη, δραστηριότητα, συμπεριφορά που αποδεδειγμένα αντιτίθεται στις αρχές του ή είναι εμφανώς ασυμβίβαστη με το coaching/τη συμβουλευτική/το mentoring ή που από τη φύση της θέτει εν αμφιβόλω την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων τους.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Οι coaches, σύμβουλοι, μέντορες θα:

 •  Διατηρούν αυστηρά επίπεδα εχεμύθειας για όλες τις πληροφορίες
  (επαγγελματικές, προσωπικές κλπ) του πελάτη και του χορηγού, τόσο κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους σχέσης όσο και κατά τη λήξη αυτής για οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν η αποκάλυψη απαιτείται και προβλέπεται ρητά από τον νόμο.
 • Συνάπτουν ξεκάθαρη συμφωνία τόσο με τον πελάτη όσο και με τον σπόνσορα, μαθητή, mentee, συμβουλευόμενο ή επιβλεπόμενο σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δεν μπορεί να τηρηθεί η εχεμύθεια (π.χ. παράνομη δραστηριότητα, ισχύουσα δικαστική εντολή ή κλήτευση, επαπειλούμενος ή πιθανός κίνδυνος για τον ίδιο και τους άλλους κ.ά) και να βεβαιωθούν ότι συμφωνούν ενσυνείδητα και
  με ελεύθερη βούληση.
 • Διατηρούν, αποθηκεύουν και καταστρέφουν τυχόν αρχεία, περιλαμβανομένων και ηλεκτρονικών αρχείων και επικοινωνιών, που έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της εργασίας ως coach/σύμβουλος/μέντορας με τρόπο που προάγει την εχεμύθεια, ασφάλεια και ιδιωτικότητα και συνάδει με οποιουσδήποτε νόμους και
  συμφωνίες.
 • Φέρονται σε αρμονία με τον κώδικα δεοντολογίας κατά το coaching/το
  mentoring/τη συμβουλευτική και κατά την εποπτεία άλλων coaches, συμβούλων, μεντόρων.
 • Καλλιεργούν, στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές, το αίσθημα εχεμύθειας προς τους εκπαιδευόμενους, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη κανόνα του coaching/της συμβουλευτικής/τουmentoring και δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα τρίτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, παρά μόνο σε περιπτώσεις που έχουν την έγγραφη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων και μόνο για συγκεκριμένο σκοπό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Οι coaches, σύμβουλοι, μέντορες:

 • Είναι υπεύθυνοι να θεσπίσουν άμεσα και να διατηρήσουν ξεκάθαρα, κατάλληλα και πολιτιστικά ευαισθητοποιημένα όρια, που θα διέπουν τις αλληλεπιδράσεις, φυσικές ή άλλες, που πιθανόν θα έχουν με τους πελάτες ή τους χορηγούς.
 • Θα αποφεύγουν οποιαδήποτε ρομαντική ή σεξουαλική σχέση με τους πελάτες, χορηγούς, μαθητές ή επόπτες. Επίσης θα είναι σε εγρήγορση για την αποτροπή πιθανότητας ανάπτυξης σεξουαλικής οικειότητας μεταξύ των προαναφερόμενων μερών και θα προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να διευθετήσουν το θέμα ή να ακυρώσουν τη συμφωνία, ώστε να παράσχουν ένα συνολικά ασφαλές περιβάλλον.
  Επιπλέον και ειδικότερα τα μέλη του ανωτέρω Συλλόγου:
 • Υποχρεούνται να τηρούν με συνέπεια το καταστατικό του Συλλόγου, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει και να λαμβάνουν γνώση αυτού κάθε φορά που τροποποιείται .
 • Χρησιμοποιούν ορθά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) εφαρμόζοντας τους κανόνες ασφάλειας και εφαρμόζοντας κριτική σκέψη, κάθε φορά που επιθυμούν να προάγουν μέσω αυτών το coaching/τη συμβουλευτική/το mentoring.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COACHING / MENTORING /
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Πριν την έναρξη της επαγγελματικής σχέσης οι coaches, σύμβουλοι, μέντορες θα:

 • Επικοινωνούν με σαφήνεια και ενημερώνουν άλλους, περιλαμβανομένων οργανισμών, εργαζομένων, χορηγών, coachees, mentees, συμβουλευόμενων και άλλων που ίσως χρήζουν ενημέρωσης για τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν τον Κώδικα.
 • Εξηγούν προσεκτικά και υπερβάλλουν εαυτόν να επιβεβαιώσουν ότι ο πελάτης και ο χορηγός αντιλαμβάνονται την φύση του coaching, του mentoring, της συμβουλευτικής, την φύση και τα όρια της εχεμύθειας τον οικονομικό διακανονισμό και οποιουσδήποτε άλλους όρους της συμφωνίας.
 • Οικοδομούν με τους πελάτες μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης και
  ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες τους, παρέχοντας έντιμες
  συμβουλευτικές κατευθύνσεις, όπου αυτές απαιτούνται.
 • Έχουν πλήρως κατανοητή συμφωνία παροχής coaching, mentoring,
  συμβουλευτικής υπηρεσίας με τον πελάτη και τον χορηγό και τιμούν την σχέση. Η συμφωνία έγγραφη ή μη, θα πρέπει να περιλαμβάνει τους ρόλους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των μερών που εμπλέκονται.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Οι coaches, σύμβουλοι, μέντορες θα:

 • Επιδιώκουν να είναι σε εγρήγορση για την αποφυγή δημιουργίας συγκρούσεων και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, μεταξύ των ιδίων και των πελατών, των χορηγών, των εκπαιδευόμενων και τυχόν άλλων μερών, θα αποκαλύπτουν ανοιχτά οποιεσδήποτε τέτοιες συγκρούσεις και θα προσφέρονται να αποχωρήσουν σε περίπτωση τέτοιας σύγκρουσης.
 • Αποσαφηνίζουν τους ρόλους, στους εσωτερικούς coaches, μέντορες, συμβούλους, θα θέτουν τα όρια και θα επανεξετάζουν συγκρούσεις συμφερόντων που πιθανόν εμφανίζονται μεταξύ των coaching ή mentoring ή συμβουλευτικής και άλλων λειτουργικών ρόλων με τα ενδιαφερόμενα μέλη.
 • Αποκαλύπτουν στον πελάτη τους ή στο χορηγό του κάθε αναμενόμενο χρηματικό ποσό που μπορεί να πληρώσουν ή να λάβουν από τρίτους, για να παραπέμψουν σε αυτούς τον πελάτη.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΧΟΡΗΓΟΥΣ
Οι coaches, σύμβουλοι, μέντορες θα:

 • Σέβονται το δικαίωμα του πελάτη να τερματίσει τη σχέση coaching/mentoring/συμβουλευτικής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, βάσει των όρων της συμφωνίας.
 • Είναι σε εγρήγορση για ενδείξεις ότι ο πελάτης δεν ωφελείται πλέον από την υφιστάμενη σχέση και οφείλουν να τον ενημερώνουν εγκαίρως.
 • Θα ενθαρρύνουν τον πελάτη ή τον χορηγό να διακόψει την σχέση, αν πιστεύουν ότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από έναν άλλο coach, μέντορα, σύμβουλο ή άλλη μορφή επαγγελματικής βοήθειας.
 • Ακόμη και μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης με τους πελάτες για οποιαδήποτε αιτία, οφείλουν να μην αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της ανωτέρω επαγγελματικής σχέσης.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COACHING, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, MENTORING
Οι coaches, σύμβουλοι, μέντορες θα:

 • Υπερβάλλουν εαυτόν σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίζουν προσωπικά θέματα που μπορεί να εμποδίζουν, αντίκεινται ή επηρεάζουν την απόδοσή τους ως coaches, σύμβουλοι, μέντορες ή τις επαγγελματικές τους σχέσεις. Όποτε απαιτείται θα ζητούν άμεσα επαγγελματική βοήθεια και θα καθορίζουν τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, ακόμη κι αν αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή ή τερματισμό των coaching/mentoring/συμβουλευτικών σχέσεων.
 • Είναι ικανά και υγιή ώστε να εκτελούν τα καθήκοντα τους ως coaches, σύμβουλοι ή mentors. Αν όχι, ή αν είναι αβέβαιοι ότι θα μπορέσουν να αποδώσουν με ασφάλεια λόγω προβλημάτων υγείας, θα ζητήσουν επαγγελματική καθοδήγηση/υποστήριξη. Όπου είναι απαραίτητο ο coach, ο σύμβουλος, ο μέντορας θα πρέπει να διαχειριστεί τον τερματισμό της εργασίας με τον πελάτη και να τον παραπέμψει σε εναλλακτική πηγή υποστήριξης.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Τόσο ως coaches, σύμβουλοι, μέντορες όσο και ως μέλη του ανωτέρω Συλλόγου δεσμεύονται:

 • Για συνεχόμενη και εξελισσόμενη ανάπτυξη των επαγγελματικών τους
  δεξιοτήτων με οποιονδήποτε τρόπο αυτό είναι εφικτό.
 • Να επιδιώκουν τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων και γνώσεων τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες coaching ή και mentoring ή και συμβουλευτικής συμμετέχοντας σε σχετική και επαρκή εκπαίδευση ή συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
 • Να επιδιώκουν επικοινωνία με έναν επόπτη ή με μια ομάδα εποπτείας, οι οποίοι διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα προσόντα σε ικανοποιητικό βαθμό για την εμπλοκή τους στις υπηρεσίες coaching ή mentoring ή συμβουλευτικής, όσο και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού τους φορέα καθώς και το απαραίτητο επίπεδο πιστοποίησής τους.